ประเทศเวียดนาม

ชื่อทางการ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ( Socialist Republic of Vietnam) หรือ เวียดนาม (Vietnam)

ที่ตั้ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอาณาเขตติดกับอ่าวไทย อ่าวตงคิน (Tonkin) ทะเลจีนใต้ร่วมกับประเทศจีน ลาว และกัมพูชา ระหว่างละติจูดที่ 16 10 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 107 50 องศาตะวันออก

พื้นที่
329,560 ตารางกิโลเมตร (พื้นดิน 325,360 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 4,200 ตารางกิโลเมตร)

อาณาเขต
มีพรมแดนติดกับกัมพูชา (1,228 กิโลเมตร) จีน (1,281 กิโลเมตร) ลาว (2,130 กิโลเมตร) ความยาวชายฝั่ง (ไม่รวมเกาะ) 3,444 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ
มีดินแดนปากแม่น้ำที่ราบต่ำทางภาคเหนือ และภาคใต้ มีที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ ทางภาคเหนือที่อยู่ห่างออกไปและทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีทิวเขาและภูเขา

สภาพภูมิอากาศ
ทางใต้อากาศเขตร้อน ทางเหนือในฤดูฝนอากาศร้อนและมีมรสุม (พฤษภาคม-กันยายน) และในช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคมจะมีอากาศอบอุ่น แห้งแล้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ
ฟอสเฟต ถ่านหิน แมงกานีส บอกไซต์ โครเมต ห่างออกไปจากฝั่งทะเลมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ พลังงานน้ำ

ภัยธรรมชาติ
ช่วงเดือนพฤษภาคม-มกราคมบางครั้งมีพายุใต้ฝุ่นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างหนัก โดยเฉพาะบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

จำนวนประชากร
93,421,835 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏคม พ.ศ. 2557)

อัตราการเติบโตของประชากร
1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

สัญชาติ
เวียดนาม (Vietnamese)

เชื้อชาติ
คิน (เวียด) 85.7% เต (Tay) 1.9% ไทย 1.8% มวง (Moung) 1.5% เขมร (Khmer) 1.4% นัน (Nung) 1.1% ม้ง (Mong) 1.2% อื่นๆ 5.3% (สำมะโนครัว พ.ศ. 2542)

ศาสนา
พุทธ (มหายาน) 9.3% คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 6.7% ฮัว เฮา (Hua Hao) 1.5% Cao Dai 1.1% โปรแตสแทนท์ 0.5% อิสลาม 0.1% ไม่มีศาสนา 80.8% (สำมะโนครัว พ.ศ. 2542)

ภาษา
ภาษาราชการคือ ภาษาเวียดนาม ภาษาอื่นๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (ภาษาที่ 2) ภาษาฝรั่งเศส จีน เขมร ภาษาชาวเขา