Tag Archives: ภาษาเวียดนาม

การนับเลข จำนวนเป็นภาษาเวียดนาม

การนับเลข จำนวนเป็นภาษาเวียดนาม

0 không (คง)
1 một (โหมด)
2 hai (ฮาย)
3 ba (บา)
4 bốn (โบ๊น)
5 năm (นัม)
6 sáu (เซ้า)
7 bảy (บั๋ย)
8 tám (ต๊าม)
9 chín (จิ๊น)
10 mười (เหมื่อย)
11 mười một (เหมื่อยหมด)
21 hai mươi mốt (ฮายเมือยมด)
100 một trăm (โหมดจัม)
101 một trăm linh một (โหมดจัมลิงหมด)
110 một trăm mười (โหมดจัมเหมื่อย)
1000 một nghìn (โหมดหงิ่น)
10000 mười nghìn (เหมื่อยหงิ่น)
100000 một trăm nghìn (โหมดจัมหงิ่น)
1000000 một triệu (โหมดเจี๋ยว)

ลำดับที่

– thứ (ทื้อ) ลำดับที่
– thứ nhất (ทื้อเญิ้ด) ลำดับแรก
– thứ hai (ทื้อฮาย) ลำดับที่ 2
– thứ ba (ทื้บา) ลำดับที่ 3

ที่มา http://goo.gl/LDJ77O